13. Festival prvih (2015)

Tema 13. Festivala prvih je solidarnost.

O SOLIDARNOSTI

Solidarnost označava ideju i praksu suradnje i međusobnog pomaganja između članova neke grupe (obitelji, lokalne zajednice, radničke klase, čovječanstva...), koja se temelji na osjećaju međusobne povezanosti, odnosno na zajedničkim stavovima, vrijednostima, interesima, ciljevima, itd. Solidarnost podrazumijeva djelovanje u korist drugoga bez očekivanja da će ti drugi uzvratiti jednakom mjerom. To nije samo princip po kojem funkcioniraju ljudske zajednice, nego ga pronalazimo i kod ne-ljudskih vrsta, što nam ukazuje na njegovu pojavu kao sastavnog dijela evolucijskog razvoja. Kao etički, socijalni i politički koncept i imperativ, solidarnost igra važnu ulogu u međusobno vrlo različitim pogledima i teorijama, npr. tijekom Francuske revolucije povezivala se s pojmom bratstva u krilatici „Sloboda, jednakost, bratstvo“, u socijalnom nauku Crkve vezuje se s pojmom ljubavi (agape), a javlja se i u sindikalnom djelovanju, na primjer, tijekom 80-ih u Gdanjsku, u pokretu „Solidarnost“. Tema ovogodišnjeg festivala odabrana je dugo prije neposrednih događanja kojima upravo svjedočimo, suočeni sa dolaskom izbjeglica u Hrvatsku. U ovom se trenu solidarnost živo preispituje na terenu, odnosom prema ljudima koji iscrpljeni dolaze u Europu iz zemalja razorenih ratom. S jedne strane svjedočimo nesnalaženju, sramotnoj nesposobnosti zapadnih vlada da preuzmu odgovornost za situaciju i primjereno reagiraju, dok istovremeno brojni volonteri vođeni suosjećanjem i solidarnošću pomažu podrškom, ljubaznim dočekom, prikupljanjem odjeće, obuće, hrane i ostalog potrebnog da se ljudima bez doma pomogne na putu i/ili cilju. Tema otvara brojna pitanja: Je li solidarnost poveznica pojedinca i društva i na čemu se ona temelji? Što solidarnost znači za današnjeg čovjeka i umjetnika? Ima li je uopće i u kojim segmentima? Jesmo li solidarni i kada? 13. festival prvih poziva umjetničke radove koji o temi progovaraju kreativno i kritički, želeći kroz suočavanje autora i publike stvoriti prostor u kojem možemo zajednički, solidarno pokušati pronaći i neke odgovore te tako pomoći u omogućavanju uvida u mogućnosti našeg razvoja, kako pojedinačno, kao bolji ljudi, tako i skupno, kao boljeg društva. Prijave s opisom rada i biografijom autora primamo do 10.11. 2015. godine na adresu studio-artless@zg.t-com.hr

13th Festival of the First
Topic: Solidarity

ON SOLIDARITY

Solidarity marks the idea and praxis of collaboration and mutual help between members of a certain group (family, local community, working class, humankind...) based on their feelings of mutual connectedness, respectively common stances, values, interests, goals etc. Solidarity means acting in favor the other without expectation of return. It is not just the principle of human community functioning, we find it amongst non-human species, which confirms its appearance as a constituent part of the evolutionary development. As an ethical, social and political concept and imperative, solidarity plays the important role in different views and theories, eg. during French revolution it was connected to the notion of brotherhood in the catchphrase „Freedom, unity, brotherhood“, in the Church social teaching it is connected with the notion of love (agape), and it occurs in trade union activities, eg. during 80ies in Gdansk, in the „Solidarity“ movement. 13th festival of the first topic has been chosen long before immediate events we are witnessing, arrival of refugees in Croatia. In this very moment solidarity is vividly questioned on the field through attitude towards exhausted people who are coming to Europe from the war devastated countries. Disorientation and shameful inability of Western governments to take responsibility and act accordingly is simultaneous with the efforts of numerous volunteers, guided by compassion and solidarity, helping with support, warm welcome, clothes, footwear, food and other means needed to aid homeless people on their way and/or destination. This topic opens up numerous questions: could solidarity connect individual with society and what is it based on? What is the meaning of solidarity for present man and artist? Does it exist and where? Are we solidary and when? Intention of the 13th Festival of the First is to create the space of common, solidary and creative attempt towards finding the answers thus helping us to increase the insight of our development and improvement, on individual and social level, by confronting the authors and the audience. Application (description of the work and autor’s biography) deadline 10th November 2015. on studio-artless@zg.t-com.hr


Design by Arta studio